Bestuurlijk-Juridisch

Branche

Zorg

Organisatie

De Vrouwenpoli is een Zelfstandig Behandel Centrum voor gynaecologie, vruchtbaarheid, seksuologie en integrale geneeskunde gevestigd in Boxmeer, zie ook www.vrouwenpoli.com. Het ZBC is opgericht in 2011 en operationeel sinds 7 maart 2012. Het was hiermee de in Nederland de eerste praktijk voor integrale geneeskunde op het vlak van het specialisme gynaecologie.

De patiënt staat daarbij werkelijk centraal, er wordt ruim tijd genomen voor luisteren, inventariseren samenhang van klachten, uitleg en patient shared decisionmaking. Met de patiënt samen wordt bekeken welke verbeteringen in klachten mogelijk zijn door aanpassingen door te voeren op gebied van voeding, leefstijl, omgang met stress, slaap en vermijden van hormoonverstorende stoffen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van behandelingen uit de reguliere geneeskunde.

Missie

De Vrouwenpoli is een praktijk voor integrale gynaecologie, waar kennis en ervaring uit reguliere geneeskunde bij onderzoek en behandeling gecombineerd wordt met kennis en ervaring uit complementaire geneeskunde.

Gestreefd wordt naar een verbetering en verbreding van gynaecologische zorg, door tijdens de consulten aandacht te besteden aan alle facetten van gezondheid en ziekte.

Visie

Bij elk consult is er aandacht voor de hele mens en de lichamelijke, psychische, emotionele, sociale en epigenetische aspecten van klachten.

Bij de Vrouwenpoli werken 1,5 fte gynaecoloog in loondienst. 1 fte (2 gynaecologen) is als ZZP’er verbonden aan de poli. Daarnaast werkt er 1 fte fertiliteitsarts (2 personen), een verpleegkundig overgangsconsulent (0,15 fte) en een seksuoloog (0,1 fte); er is een praktijkmanager in dienst (0,7 fte), 5 doktersassistenten en er zijn 2 administratief medewerkers. Een van de gynaecologen in loondienst is tevens bestuurder en wordt bijgestaan en gecontroleerd door de Raad van Toezicht (van Commissarissen).

RAAD VAN COMMISSARISSEN:
De Raad van Commissarissen van de Vrouwenpoli heeft onder meer tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en), toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie van de vennootschap, een en ander conform statuten en reglementen.  Bij zaken als de strategische (meerjaren)visie, deelnemingen, fusieaangelegenheden, samenwerkingsverbanden, (meerjaren)begroting en vaststelling van de jaarrekening van de vennootschap, heeft de Raad van Commissarissen een zwaarwegende adviesrol. Dat geldt ook voor de beoordeling van het functioneren en de beloning van de directie. Daarnaast is goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist bij onder andere directiebesluiten rond werkplannen en begrotingen binnen de strategische (meerjaren)visie, investeringen buiten de vastgestelde begrotingskaders en het vaststellen of wijzigen van het beleid van de betreffende vennootschap.

De Raad van Commissarissen vergadert gemiddeld vier keer per jaar, doorgaans in het bijzijn van de directeur/bestuurder. De agenda van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen wordt door de Raad van Commissarissen en de directie samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en controlcyclus van de vennootschap.
De Raad van Commissarissen bestaat uit vier leden. De aanstelling van leden van de Raad van Commissarissen van Vrouwenpoli Boxmeer geschiedt voor een periode van vier jaar.
Benoeming vindt plaats door de Raad van Commissarissen. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De Raad opereert nadrukkelijk vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. Er zijn (nog) geen commissies binnen de Raad van Commissarissen.

Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen is zodanig dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering van de vennootschap en de daaraan gelieerde ondernemingen in algemene zin te kunnen beoordelen. Onderling is een verdeling van aandachtsgebieden gemaakt.

Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen dient de Raad van Commissarissen maatschappelijk breed geïnformeerd te zijn. Daarom hebben de leden een eigen netwerk (eventueel ook met stakeholders) en in ieder geval kennis van voor de instelling relevante netwerken, zowel binnen als buiten de regio. Elk lid van de Raad is een generalist met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de instelling als geheel. Naast bestuurlijke/eindverantwoordelijke en/of toezichthoudende ervaring, gaat het om deskundigheden (op basis van kennis en/of ervaring) op het gebied van een of meer kennisvelden c.q. expertisegebieden, waarbij waar mogelijk ook gestreefd dient te worden naar een spreiding naar sectoren (maatschappelijke ondernemingen en de profitsector). Bij de samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken en/of deskundigheid in één of meer personen samenvallen. Dit maakt het mogelijk dat het brede scala aan ervaringen ook werkelijk aanwezig is in de Raad van Commissarissen.

Vacature Lid Raad van Commissarissen, profiel Bestuurlijk-Juridisch

Door vertrek van het huidige lid is er een vacature voor een lid met een Bestuurlijk-Juridisch profiel.

Profieleisen

ALGEMENE PROFIELEISEN LEDEN RVC:
– Academisch denk- en werkniveau;
– Bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten;
– Affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de eerstelijnsgezondheidszorg in het bijzonder;
– Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk; maatschappelijk actief;
– Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Commissarissen en de Bestuurder; bekendheid met de issues van corporate governance;
– Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
– Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
– Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het organisatiebeleid te kunnen toetsen;
– Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de Bestuurder;
– Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
– Beschikken over een aantal relevante netwerken op strategisch niveau;
– Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

SPECIFIEKE PROFIELEISEN:
Kandidaten beschikken over een juridische achtergrond, bestuurlijke ervaring en kennis op het gebied van bij voorkeur procesrecht en ondernemingsrecht. Waar mogelijk ervaring in deze rol binnen een eerstelijns- of huisartsenorganisatie. Dit profiel biedt toegevoegde waarde c.q. expertise binnen de Raad van Commissarissen van Vrouwenpolikliniek Boxmeer rond een aantal juridische vraagstukken op het gebied van aansprakelijkheid, marktwerking, contracten, (raam)overeenkomsten met zorgpartijen, klachten, incidenten, calamiteiten en inspectie-aangelegenheden. Overigens vanzelfsprekend vanuit een toezichthoudende rol. Regionale verankering in het werkgebied van de Vrouwenpolikliniek geldt als een pré.

Vergoeding

HONORERING:
Afspraken over honorering van de leden van de Raad van Commissarissen van Vrouwenpoli Boxmeer worden in de loop van dit jaar overeenkomstig de vigerende WNT-normen nader vastgesteld.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Reini Rodenburg, waarnemend Voorzitter Raad van Commissarissen. reini_rodenburg@hotmail.com, tel: 06-25261531.

Solliciteren

Heb je belangstelling voor deze functie? Reacties zijn welkom tot en met 5 februari 2019 door een motivatiebrief met CV te sturen naar reini_rodenburg@hotmail.comt.a.v. de waarnemend voorzitter, onder vermelding van ‘lid RvC Vrouwenpoli Boxmeer’.

Reageren